Cody

Problem 42780. GJam March 2016 IOW: Password Single

Solution 854758

Submitted on 22 Mar 2016 by James
This solution is locked. To view this solution, you need to provide a solution of the same size or smaller.

Test Suite

Test Status Code Input and Output
1   Pass
tic m='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'; vexp='ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = DHWTNOEXYMPGUFASRZQBLIVCJK

2   Pass
m='X'; vexp='IMPOSSIBLE'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = VULHNXZWIOBGKYJMQSETDFRAPC v1 = VULHNXZWIOBGKYJMQSETDFRAPC

3   Pass
m='QQ'; vexp='QABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = ARSCTDLWIXKFMOGEYNPZJQUVHB

4   Pass
m='VLCIFDXB'; vexp='BXDFICLVAEGHJKMNOPQRSTUWYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = XOJISFCZTUGWKHNPYBRQLVAMED

5   Pass
m='Z'; vexp='IMPOSSIBLE'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = IMFOYDRWEVQTKJHNSBCXGLZUAP v1 = IMFOYDRWEVQTKJHNSBCXGLZUAP

6   Pass
m='IKFBJUXSECAHNYLRVWDQPTZOMG'; vexp='GMOZTPQDWVRLYNHACESXUJBFKI'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = RZVXWFJETGIPYLDMNOSBUCHQAK

7   Pass
m='XQOHEJIUZVFRSMLGYNWDBATP'; vexp='PTABDWNYGLMSRFVZUIJEHOQXCK'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = HNPJOIECALBWRDUSFKZQGMTXYV

8   Pass
m='JO'; vexp='OJABCDEFGHIKLMNPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = MIEBFSNYHTURKACGWVLDOJPQXZ

9   Pass
m='UJ'; vexp='JUABCDEFGHIKLMNOPQRSTVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = NZXEWCJATKMHFUYDBIOSLRPGVQ

10   Pass
m='JQ'; vexp='QJABCDEFGHIKLMNOPRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = VEKCJUIDOXMWHPBNTFZYRAGSLQ

11   Pass
m='PJ'; vexp='JPABCDEFGHIKLMNOQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = GHNLPEDMUFSVZJBOCRXYIQAWKT

12   Pass
m='JK'; vexp='KJABCDEFGHILMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = SCOMZBEYNADGIJFHVTPXKQLUWR

13   Pass
m='AJILRWDVYFQNUPOSKXGTCME'; vexp='EMCTGXKSOPUNQFYVDWRLIJABHZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = BPFHDAUGMRZXQLIEKNSOJYVTWC

14   Pass
m='JV'; vexp='VJABCDEFGHIKLMNOPQRSTUWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = GJUYOHSKBQEXFDLTWPNRAICMVZ

15   Pass
m='UOFVH'; vexp='HVFOUABCDEGIJKLMNPQRSTWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = SIEZHKCQYGLNBVXTPFAWOMRDJU

16   Pass
m='ZBITRKUX'; vexp='XUKRTIBZACDEFGHJLMNOPQSVWY'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = KDHSYGLBXETVQJCIOWARUPMFZN

17   Pass
m='RXHYDMIVCWTQN'; vexp='NQTWCVIMDYHXRABEFGJKLOPSUZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = LTKAXEYSIBGFZRWPNUVDJMHOCQ

18   Pass
m='VONM'; vexp='MNOVABCDEFGHIJKLPQRSTUWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = SAYIVPJDNHOCGKRFLMZETQWUBX

19   Pass
m='LPNXTMRA'; vexp='ARMTXNPLBCDEFGHIJKOQSUVWYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = ELPOYKIMUNXGBDJAVCZFRTHWQS

20   Pass
m='PKBAYN'; vexp='NYABKPCDEFGHIJLMOQRSTUVWXZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = ZCYSEONWHMIAPQRGKUBVLDXTFJ

21   Pass
m='JBHWXAPIKGZLYDSVNEQRFCU'; vexp='UCFRQENVSDYLZGKIPAXWHBJMOT'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = OXWDGLRESQCBTIYJKHMNUVAFZP

22   Pass
m='JD'; vexp='DJABCEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = VYTDQOBJECIWANRKFLSPGHXMZU

23   Pass
m='JL'; vexp='LJABCDEFGHIKMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = RUFPIDAETKLQCGXHBJNZSVOWMY

24   Pass
m='CENHVFYD'; vexp='DYFVHNECABGIJKLMOPQRSTUWXZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = KJFGQYRHWVETDSPMNBOLUZCIXA

25   Pass
m='CIJTQSGVWKEXLO'; vexp='OLXEKWVGSQTJICABDFHMNPRUYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = VFOQPAMBJSUWELYCRZDNHTKGXI

26   Pass
m='AJ'; vexp='JABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = CNPGOKXRIZWUMTHVJYSEQLFBAD

27   Pass
m='RJ'; vexp='JRABCDEFGHIKLMNOPQSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = WKVMEAGFYXUIHOQJZRLNSCBTDP

28   Pass
m='QJ'; vexp='JQABCDEFGHIKLMNOPRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = RYLHUOSVXQPGDKCIZMFBJTWEAN

29   Pass
m='LJ'; vexp='JLABCDEFGHIKMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = QGCUFSBADJHVLZKIWPXOETYMNR

30   Pass
m='RUTGILBYCWO'; vexp='OWCYBLIGTURADEFHJKMNPQSVXZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = YWOERXFKJGDSCVAQLUBMTPHZNI

31   Pass
m='WJ'; vexp='JWABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = FRBCMQDLUEZNXJVWIYAKOHGPTS

32   Pass
m='JI'; vexp='IJABCDEFGHKLMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = JVEOTURXBPWQGSZACNMFYDLHIK

33   Pass
m='RPFLXJAUNZDYBCQHKOGEW'; vexp='WEGOKHQCBYDZNUAJXLFPRIMSTV'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = DAJXWBIESHYQPTVMNCKRGOZFLU

34   Pass
m='JC'; vexp='CJABDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = OZKHWCUAQTMJXPGYEIRBVDSFLN

35   Pass
m='ZZ'; vexp='ZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = AIRLXTZMJQWPUCYGBFNKOHSDVE

36   Pass
m='NJ'; vexp='JNABCDEFGHIKLMOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = SWZDKLNBMTPFRIVJUYXQEHAOCG

37   Pass
m='JN'; vexp='NJABCDEFGHIKLMOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = KFEPVIURYGMWJQXTHCOBASNZDL

38   Pass
m='OJ'; vexp='JOABCDEFGHIKLMNPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = AJGIEQKUCTPBSLHZOWDYMRNXFV

39   Pass
m='YJ'; vexp='JYABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = ZISBYTKUGODMWLXCAVEQJPRNFH

40   Pass
m='ASQHIYWOVDK'; vexp='KDVOWYIHQSABCEFGJLMNPRTUXZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = TJHPKLVMABDOGSZFEUNIXQRYWC

41   Pass
m='JR'; vexp='RJABCDEFGHIKLMNOPQSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = NSDPZJCKYAWQVFRBXOTGLHIMUE

42   Pass
m='IAQPHFOVLZRXK'; vexp='KXRZLVOFHPQAIBCDEGJMNSTUWY'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = WHJXBOFSERUPZNIVCDALKMGTYQ

43   Pass
m='TJ'; vexp='JTABCDEFGHIKLMNOPQRSUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = BWGPMSYCEAVTOQIRNLUJKDHXZF

44   Pass
m='JB'; vexp='BJACDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = RDHMVWNEOJCIQXSGZTUPKLFAYB

45   Pass
m='SKTMEYDBNQFGH'; vexp='HGFQNBDYEMTKSACIJLOPRUVWXZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = WZVUICLOTEXRHYKQSPNFAGBDJM

46   Pass
m='HJ'; vexp='JHABCDEFGIKLMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = MRTYSXQIZNHPJBLEKUGCWVFDAO

47   Pass
m='LCIUBXSAMQJYNDRKTHPWEOV'; vexp='VOEWPHTKRDNYJQMASXBUICLFGZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = TSKCDJZONGQUEFLWRYHPAVMBXI

48   Pass
m='LEBIYF'; vexp='FYIBELACDGHJKMNOPQRSTUVWXZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = XSHWCPJRFUVGNAIZYOEBDMTLKQ

49   Pass
m='QDUFXPLKWJYOV'; vexp='VOYJWKLPXFUDQABCEGHIMNRSTZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = EWTZPXGFORBJVKUYLSACQHIDNM

50   Pass
m='ZJ'; vexp='JZABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXY'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = BYATVLZSCMOQHJIKRXGUWPEDFN

51   Pass
m='VNTIKRQLEUJZDSAYFHMG'; vexp='GMHFYASDZJUELQRKITNVBCOPWX'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = CUENLYMPIXWZVRBGSQADFJTHOK

52   Pass
m='JU'; vexp='UJABCDEFGHIKLMNOPQRSTVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = RSDULATYJFGMPHECOWZVBKXQNI

53   Pass
m='CJ'; vexp='JCABDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = GOXKTCEWVYMSIZAFDPLUQJRBHN

54   Pass
m='VJ'; vexp='JVABCDEFGHIKLMNOPQRSTUWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = CNMBJRPLSXGUYVDEKTZWHAOQIF

55   Pass
m='GJ'; vexp='JGABCDEFHIKLMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = LSUIDWTAGKRMXNYPOCVHBEZJQF

56   Pass
m='MJ'; vexp='JMABCDEFGHIKLNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = DORUJCTIGLWYEMHSVXPBKAFZNQ

57   Pass
m='JM'; vexp='MJABCDEFGHIKLNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = XFQJYVSAICGLWZRDMNBHTKOEUP

58   Pass
m='JWPOBESYCLURKTMXGAQFHZ'; vexp='ZHFQAGXMTKRULCYSEBOPWJDINV'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = GCZOTFNEVXYMRQDILJHWKPBUAS

59   Pass
m='YXWVPTANLC'; vexp='CLNATPVWXYBDEFGHIJKMOQRSUZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = DOQSGWFCPZNKUALHRJEMTVIYXB

60   Pass
m='DHTGFSRVMWKNXOBUPCLAIQYEJZ'; vexp='ZJEYQIALCPUBOXNKWMVRSFGTHD'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = SAHEORWVXPMQKTILNBCZYJGDFU

61   Pass
m='BHZLJATP'; vexp='PTAJLZHBCDEFGIKMNOQRSUVWXY'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = IBUWQYDOPCNTMKJVFGASLEXZRH

62   Pass
m='XJ'; vexp='JXABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = BSRVLCOUNMAXZIHGTFKEYWJPQD

63   Pass
m='AA'; vexp='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = LYZXKQTGPJIWBMNESAUCODHVRF

64   Pass
m='FKMWBLNRQUDHOGZVCIAE'; vexp='EAICVZGOHDUQRNLBWMKFJPSTXY'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = PXLTOQKZDMFYSBIWGNRVAJCHUE

65   Pass
m='NQCHZXIUTVLKD'; vexp='DKLVTUIXZHCQNABEFGJMOPRSWY'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = BMWVGERFLANSKZJQYXDPCTOIHU

66   Pass
m='JP'; vexp='PJABCDEFGHIKLMNOQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = EGKMBNXIVCOAFDUJWPTQLSZYHR

67   Pass
m='OYSLPBQVHDZE'; vexp='EZDHVQBPLSYOACFGIJKMNRTUWX'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = SYJDHUKQXZVAIECNBFRWOMLTPG

68   Pass
m='JT'; vexp='TJABCDEFGHIKLMNOPQRSUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = QTPFUGDBSMZHVLENARKCJIXYWO

69   Pass
m='JA'; vexp='AJBCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = MKNOFIBPSXQLAGCZYJEWTDURVH

70   Pass
m='SJ'; vexp='JSABCDEFGHIKLMNOPQRTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = SRFBNIQDYXPLOCTJGEVWMAZHUK

71   Pass
m='FJ'; vexp='JFABCDEGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = VSDXOHMNUCAYKIZPBEJTLQGRFW

72   Pass
m='ITQXRCOULKH'; vexp='HKLUOCRXQTIABDEFGJMNPSVWYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = QXWAVLKCINRUTJYEFPMSDZHBOG

73   Pass
m='EJ'; vexp='JEABCDFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = TVRJZLEAGIPSOWDUMKBYHFQCXN

74   Pass
m='DJ'; vexp='JDABCEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = XSINDQGEVLFPUTKCRYOZBAJMHW

75   Pass
m='VDSHZWRBAYUJEMFIONXPTKL'; vexp='LKTPXNOIFMEJUYABRWZHSDVCGQ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = VNPUMAQTIKOEBHGXFSZCYRLDJW

76   Pass
m='PWGUA'; vexp='AUGWPBCDEFHIJKLMNOQRSTVXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = FBZTVMUCSQILKOYGEHNJDRPWAX

77   Pass
m='IMPOSSIBLE'; vexp='ELBISOPMACDFGHJKNQRTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = YUPRDVMHGNTQJSOICBLXWKAEFZ

78   Pass
m='XBYKNRGLJVFEPTUO'; vexp='OUTPEFVJLGRNKYBXACDHIMQSWZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = IUTJNWEFVRDACKSQXLZPGHYOBM

79   Pass
m='JH'; vexp='HJABCDEFGIKLMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = JQDTAGFKLZHSEOMXUNCPRYIBVW

80   Pass
m='KTMDLQ'; vexp='QLDMTKABCEFGHIJNOPRSUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = GQSTYRAVBOFZWJIDPKNMELUHCX

81   Pass
m='LUNSVKPGFJOXEAQMBDZ'; vexp='ZDBMQAEXOJFGPKVSNULCHIRTWY'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = IBHFKZQPARTEYVDUWLXCNSOJMG

82   Pass
m='IJ'; vexp='JIABCDEFGHKLMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = MORZNQDGTYWVKSUALBIFHPEXJC

83   Pass
m='VOKCMQBHWUNZGJ'; vexp='JGZNUWHBQMCKOVADEFILPRSTXY'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = ECIVBNQDJXYWGOURTKFSZHMLAP

84   Pass
m='JY'; vexp='YJABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = IUHFQAJZGPCYTSXDLMNRKOBVEW

85   Pass
m='A'; vexp='IMPOSSIBLE'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = MFABQHPGKJRTDCNEUIZSXLWOVY v1 = MFABQHPGKJRTDCNEUIZSXLWOVY

86   Pass
m='JW'; vexp='WJABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = RSMFTLBVGQXODJZUACENPIWYKH

87   Pass
m='JX'; vexp='XJABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = GKPFSYWDRLOCEIVBHAQUTXNZJM

88   Pass
m='JF'; vexp='FJABCDEGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = MSJGDVQIXPYHOUABCEZWTLFKNR

89   Pass
m='SLMAWBIKZCXOHQFGPYUDNJV'; vexp='VJNDUYPGFQHOXCZKIBWAMLSERT'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = IAVYHXOUENLFPZQMTGSJDCRBWK

90   Pass
m='XDLNMWTESQIFYRHCPOA'; vexp='AOPCHRYFIQSETWMNLDXBGJKUVZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = AWCVIZQHUKJESMPLYNXDGRTBFO

91   Pass
m='KJ'; vexp='JKABCDEFGHILMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = IZQMVNLFSDTOEBCPUKHJGXWAYR

92   Pass
m='MHZAXUFKDVQORNWYTCGEISBJ'; vexp='JBSIEGCTYWNROQVDKFUXAZHMLP'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = DSXURYMBEIGOLTFAZQJPVKNCWH

93   Pass
m='DCAZKJ'; vexp='JKZACDBEFGHILMNOPQRSTUVWXY'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = ZSEQCMTRIYVUANKOLGJWHBXDFP

94   Pass
m='BJ'; vexp='JBACDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = DJMGYXNCPVWTEBQSAFOLUHRIZK

95   Pass
m='JZ'; vexp='ZJABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXY'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = VBQDXGMEAOCITUZYJKHFRPNLWS

96   Pass
m='JG'; vexp='GJABCDEFHIKLMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = YQJAGNZMUKREVHWBOXPIFLDSCT

97   Pass
m='SAMWRULICJGBEFYKVQTONPDZXH'; vexp='HXZDPNOTQVKYFEBGJCILURWMAS'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = TOYXCJLEFZHPVWAIQNDMSKUGBR

98   Pass
m='JS'; vexp='SJABCDEFGHIKLMNOPQRTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = FKHWZNUGSBDQPLOETMIACXVJRY

99   Pass
m='JE'; vexp='EJABCDFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = GNCFASKLDPTUVRHBWIQJOXZEYM

100   Pass
m='YXUMAFB'; vexp='BFAMUXYCDEGHIJKLNOPQRSTVWZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1) toc

v = TWSDANEKQRIPLHXMUCFZGJYOVB Elapsed time is 3.328213 seconds.